Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
beos

42 нови камери в патрулките

Recommended Posts

Нарушителите няма да бъдат спирани, а ще им се изготвя електронен фиш

42 нови камери в патрулките

 

0000161034-article2.jpg

Снимка: Булфото

 

42 нови радара, оборудвани с камери, ще контролират спазването на правилата за движение по пътищата в страната, съобщиха от МВР.

 

Новите системи за автоматизиран контрол вече са монтирани в полицейски автомобили и ще ловят нарушители на правилата.

 

Провинилите се няма да бъдат спирани, а ще им се изготвя доказателствен материал и електронен фиш.

 

Оборудването в колите е в резултат на изпълнение на изготвената от Главна дирекция "Охранителна полиция" Стратегия за развитие на автоматизирания контрол, посочват от вътрешното министерство.

 

С новите радари "Пътна полиция" вече разполага със 109 мобилни автоматизирани системи, както и с 24 стационарни за контрол на скоростната система. До края на септември от КАТ планират да замени и над 100 от старите радари.

 

От началото на годината с помощта на новите системи са констатирани над 102 000 нарушения на правилата за движение, отчитат от полицията.

 

Според статистиката техният брой е нараснал повече от 2 пъти в сравнение със същия период на миналата година, добавят от МВР.

 

Източник: Automedia

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр.Враца, 06.02.2012год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВРАЧАНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V-ти наказателен състав, в публичното заседание втори февруари през две хиляди и дванадесета година, в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СТЕЛА КОЛЧЕВА

 

При секретаря Б.С., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА НАХД № 7 по описа за 2012 год. на ВРС, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл.ЗАНН.Образувано е по жалба на М.П.П. *** против електронен фиш серия К № 0010204 на ОДМВР - Враца, с което за извършено нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП й е наложено административно наказание – глоба в размер на 150 лв. на основание чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП.В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на атакувания акт, като се отправя искане за неговата отмяна.

Ответната страна, редовно призована не е ангажирала представител в с.з.В придружителното писмо към преписката, са изложени доводи за законосъобразност на електронния фиш и неоснователност на жалбата, с искане за оставянето й без уважение.

Съдът, след като се запозна с образуваната административно-наказателна преписка, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от активно легитимирано лице с изявен правен интерес, доколкото електронния фиш е съставен именно срещу жалбоподателката в качеството й на “собственик, на когото е регистрирано МПС”.Видно от изисканите и приложени служебно по делото обратна разписка и НАХД№1296/11 г. по описа на ВРС, процесния електронен фиш е бил връчен на лицето М.А.П., упълномощен с безсрочно пълномощно от жалбоподателката да управлява и ползва собствения й автомобил “Рено19” с рег.№ВР8133 АН.Това лице е обжалвало процесния електронен фиш по съдебен ред, но като краен резултат жалбата му е оставена без разглеждане като процесуално недопустима/поради липса на легитимация за обжалване/ и съдебното производство е прекратено.По делото няма данни, че процесния електронен фиш е бил надлежно и редовно съобщен на жалбоподателката по реда на чл.189, ал.5, изр.1 ЗДвП, поради което и следва да се приеме, че жалбата й е подадена в законноустановения в чл.189 ал.8 ЗДвП преклузивен срок и е процесуално допустима.Разгледана по същество, жалбата е и основателна, при следните съображения:

На 07.04.11 г., в 16.13 ч., полицейски автопатрул в състав-служители ПК в сектор “ПП”-Враца-К.К. и Б.Б., ситуиран в района на път ІІ-15 км 4,871 и оборудван с мобилно автоматизирано техническо средство №TFR1-М 515 констатирал движение на л.а.”Рено 19” с рег.№ ВР 81 33 АН със скорост от 91 км/ч при разрешена от 60 км/ч.Последвало е издаване на процесния електронен фиш срещу настоящата жалбоподателка като собственик, на когото е регистрирано МПС-то за нарушение на чл.21, ал.2 ЗДвП и с което на основание чл.182, ал.2,т.4 ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лв.

Гореизложеното се установява от приложените по делото справка от ОДМВР-Враца и самия атакуван фиш.

При горното съдът намира, че в случая при констатиране на нарушението и издаване на електронния фиш са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, представляващи основание за отмяна на последния без разглеждане на спора по същество:

Чрез създаването на нова ал.4 на чл.189 ЗДвП и въвеждане на понятието “електронен фиш” с измененията с ДВбр.10/11 г. на закона, се допусна изключение от общите процедурни правила на ЗАНН, касаещи започване на административно-наказателното производство със съставяне на АУАН и завършването му /при доказано нарушение/ с издаване на НП.Като всяко изключение от общите правила, издаването на електронния фиш е подчинено на строго определени условия, изчерпателно дефинирани в чл.189, ал.4 ЗДвП, а именно нарушението да е установено и заснето с техническо средство и в отсъствие на контролен орган и на нарушител.Граматичното, логическо и систематично тълкуване на тази разпоредба, във вр.чл.39, ал.4 ЗАНН и във връзка с целта на законодателя/виж мотивите към законопроекта за изменение на ЗДвП/ налага на категоричен извод, че издаването на електронен фиш е строго лимитирано и възможно само в случаите в които съответните технически средства са позиционирани предварително, стационарно, със съответни предварителни обозначения за съществуването им и които средства работят на автоматичен режим, неналагащ непосредствено обслужване от съответен контролен орган.За всички останали случаи на използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган, въпросната разпоредба не важи и за констатираните с тези технически средства нарушения на ЗДвП следва да се спазва общия ред на ЗАНН за съставяне на АУАН и издаване на НП.Противното разбиране би довело до недопустимо заобикаляне на закона и до стимулиране на незаконосъобразно бездействие на контролните органи, свързано с неосъществяване на активен контрол по спазване на закона, превенция на административните нарушения и непосредственото им разкриване и установяване.В конкретния случай, по делото безспорно се установи, че електронния фиш е издаден за нарушение констатирано в отсъствие на предпоставките на чл.189, ал.4 ЗДвП, поради което и същия се явява незаконосъобразен на това основание.

Второто констатирано нарушение касае липсата на надлежно описание на нарушението в процесния електронен фиш, съгласно изискването на чл.189, ал.4 ЗДвП, като то е изцяло обусловено от утвърдения със заповед №Із-305/04.02.11 г. образец на фиша, в който това описание се изчерпва с посочване само на дата и място на нарушението и стойности на “разрешена” и “установена” скорост и на самото превишение.Превишението на скоростта обаче като административно нарушение, принципно е възможно в две различни и самостоятелни хипотези на разрешена скорост, регламентирана съответно в чл.21, ал.1 и ал.2 ЗДвП.Във втората хипотеза от съществено значение за съставомерността на нарушението са обстоятелствата за вида на пътния знак, конкретната стойност на ограничението, въведено с този знак, месторазположението на този пътен знак спрямо мястото на извършване на нарушението, с оглед обхвата му на действие.Непосочването на обстоятелства от кръга на горепосочените, неминуемо предпоставя неяснота и “гадаене” от страна на нарушителя и на съда относно конкретните параметри на претендираното нарушение и пределите на следващата се за него отговорност откъм правна квалификация и вид/размер на приложимата административна санкция. В конкретния случай, лаконичното описание на нарушението не позволява еднозначен извод относно точния вид на нарушението, съответно дали то е правилно квалифицирано по чл.21, ал.2 ЗДвП и наказано по чл.182, ал.2,т.4 ЗДвП, поради което и фиша се явява опорочен и на това основание.

Останалите констатирани пороци на обжалвания електронен фиш са обусловени изцяло от пропуски в текстовата редакция на чл.189, ал.4 ЗДвП поради недобрата нормотворческа техника на законодателя, като съответно са пренесени и в утвърдения образец на електронен фиш: първия констатиран пропуск касае липса на предвиден конкретен издател на електронния фиш, извън изискването за посочване на съответното териториално поделение на МВР.Известно е от правната теория, че всеки “документ”, в т.ч. и електронните /какъвто фактически е електронния фиш/ представлява волеизявление на конкретно лице с определени правни последици, а в частност административния акт е волеизявление на конкретен орган, натоварен изрично с властнически правомощия и функции и с което волеизявление се засяга благоприятно или не правната сфера на трети лица.Липсата на предвиден издател като задължителен реквизит на електронния фиш, лишава същия от горепосочените характеристики на документ и на административен акт, което е юридически и житейски абсурд.Отделен е въпроса, че тази липса обуславя пълна анонимност на лицата, които понастоящем съставят и издават електронни фишове, съответно предпоставя невъзможност за осъществяване на адекватен и надлежен контрол на компетентността им, както и невъзможност за реализация на съответен вид отговорност при евентуални техни правонарушения.

Вторият пропуск касае липсата на предвидена в разпоредбата на чл.189, ал.4 ЗДвП “дата на съставяне” на електронния фиш, като негов реквизит.Наличието на този реквизит е задължително, тъй като предпоставя решаване на редица и със съществено значение правни въпроси като приложим към датата на издаване на фиша материален и процесуален закон, наличие на компетентост на издаващото го длъжностно лице, изчисляване на релевантни срокове, в т.ч. давностни по чл.80-82 НПК, вр.чл.11 ЗАНН и др.

До отстраняване на горепосочените пропуски по съответния законодателен ред, наличните непълноти в чл.189, ал.4 ЗДвП следва да бъдат запълнени по правилото на чл.46, ал.2 ЗНА с относимите и релевантни за казуса изисквания на чл.57, ал.1,т.1 и 2 ЗАНН.В случая фиша не отговаря на тези изисквания, поради което подлежи на отмяна и на това самостоятелно основание.

Водим от горното и на осн.чл.63 ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0010204 на ОДМВР гр. Враца, с който на М.П.П. *** с ЕГН:********** е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лв. на основание чл.182 ал.2 т.4 ЗДвП за извършено нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП.

Решението подлежи на касационно обжалване пред АС – Враца в 14-дневен срок от уведомяване на страните за неговото изготвяне.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване


×